Algemene verkoopsvoorwaarden
van EGGY FOOD GmbH & Co. KG

1. Toepassingsgebied

1.1 Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden gelden voor alle leveringen door N.n. Wij aanvaarden geen verkoopsvoorwaarden van de Koper die afwijken van of een aanvulling vormen op deze voorwaarden, tenzij wij uitdrukkelijk hebben ingestemd met de geldigheid ervan. Onze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn ook van toepassing indien wij de goederen zonder voorbehoud leveren aan de Koper in de wetenschap van tegenstrijdige of afwijkende verkoopsvoorwaarden van de Koper.

1.2 Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op ondernemers, publiekrechtelijke rechtspersonen en publiekrechtelijke speciale fondsen.


2. Sluiting van de overeenkomst; verklaringen

2.1 Alle afspraken die tussen ons en de Koper bij het sluiten van de overeenkomst zijn gemaakt, worden volledig schriftelijk vastgelegd in de overeenkomst, inclusief deze Verkoopsvoorwaarden. Onze werknemers zijn niet bevoegd mondelinge toezeggingen te doen die verder gaan dan of afwijken van de schriftelijke contractuele overeenkomst.

2.2 Wettelijk relevante eenzijdige verklaringen en informatie die de Koper ons moet verstrekken nadat de overeenkomst is gesloten, moeten ten minste schriftelijk worden vastgelegd om rechtsgeldig te zijn.

 

3. Prijzen en betaling

3.1 Tenzij anders overeengekomen, zijn onze prijzen EX WORKS volgens INCO-TERMS 2020. De getoonde prijzen zijn netto prijzen. De belasting over de toegevoegde waarde wordt afzonderlijk op de factuur vermeld tegen het op dat moment geldende wettelijke tarief, voor zover deze verschuldigd is.

3.2 De koopprijs is netto contant betaalbaar na levering en ontvangst van de factuur.

3.3 Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is de Koper in gebreke en is hij een verwijlinterest verschuldigd van 9 procentpunten boven de basisrentevoet per jaar. Aanspraken op vergoeding van verdere door vertraging veroorzaak-te schade en het wettelijke herroepingsrecht blijven onverlet.

3.4 De Koper heeft slechts recht op verrekening en retentie indien zijn tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld, onbetwist zijn of door ons zijn erkend. Deze beperking geldt niet voor aanspraken van de Koper wegens gebreken of wegens gedeeltelijke niet-nakoming van de overeenkomst, voor zover deze aanspraken uit dezelfde contractuele relatie als onze vordering voortvloeien.

3.5 Wij hebben het recht om uitstaande leveringen slechts tegen voorafbetaling of zekerheidsstelling uit te voeren, indien wij na het sluiten van de overeenkomst kennis nemen van omstandigheden, waardoor de voldoening van onze vordering in gevaar komt. Indien de Koper niet binnen een redelijke termijn voldoet aan ons ver-zoek tot voorafbetaling of zekerheidstelling, hebben wij het recht ons uit de overeenkomst terug te trekken.

 

4. Levering

4.1 De inachtneming van de levertermijnen veronderstelt de tijdige en correcte nakoming van alle contractuele verplichtingen door de Koper.

4.2 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de levering EX WORKS volgens INCO-TERMS 2020. Het risico op toevallig verlies en toevallige verslechtering van de goederen gaat uiterlijk bij de overhandiging over op de Koper. De goederen gelden ook als overhandigd indien de Koper met de aanvaarding in gebreke blijft. In geval van postorderverkoop gaat het risico op toevallig verlies en toevallige verslechtering van de goederen reeds over bij de aflevering van de goederen aan de expediteur, de vervoerder of enige andere persoon die is aangewezen om de verzending uit te voeren. Indien wij de goederen op verzoek en op kosten van de Koper naar een andere bestemming verzenden, zijn wij gerechtigd zelf de wijze van verzending (met name vervoerder, verzendingsroute, verpakking) te bepalen.

4.3 Gebeurtenissen waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn en die ons verhinderen de dienst te verlenen, zoals stakingen, wettelijke lock-outs, de gevolgen van epidemie-en en pandemieën, administratieve besluiten, natuurrampen en andere gebeurtenissen van overmacht ontheffen ons van de uitvoering van de aangegane contractuele verplichtingen gedurende de duur van de belemmering. Wij verbinden ons ertoe de Koper onmiddellijk op de hoogte te brengen van het optreden en de verwach-te duur van een dergelijke gebeurtenis. De levertermijn wordt verlengd met de duur van de belemmering plus een redelijke aanloopfase. Indien een dergelijke belemme-ring langer dan drie maanden duurt, heeft elke partij het recht zich uit de overeenkomst terug te trekken, maar de Koper is hiertoe slechts gerechtigd na een passende kennisgeving. In dat geval wordt de eventueel reeds betaalde vergoeding on-middellijk terugbetaald.

4.4 De verplichting tot levering is afhankelijk van een juiste en tijdige levering aan ons.

4.5 Indien wij door lichte nalatigheid in gebreke blijven met de levering, is onze verplichting tot vergoeding van de door de vertraging veroorzaakte schade (schade-vergoeding naast de prestatie) beperkt tot ten hoogste 5% van de netto koopprijs van de vertraagde levering. De aansprakelijkheid voor letsel aan leven, lichaam of gezondheid door schuld blijft onverlet.

4.6 Wij zijn gerechtigd een voor de Koper redelijk aantal deelleveringen te verrichten.

4.7 Indien in de overeenkomst de verkochte hoeveelheid bij benadering is aangegeven, betekent dit dat een afwijking van de hoeveelheid tot 10 % mogelijk is.

4.8 Indien de Koper met de aanvaarding in gebreke blijft of andere verplichtingen tot medewerking niet nakomt, zijn wij gerechtigd een vergoeding te verlangen van de daaruit voortvloeiende schade, met inbegrip van eventuele extra kosten, tenzij de Koper kan aantonen dat de schending van zijn verplichting hem niet kan worden toegerekend. Verdere rechtsvorderingen blijven onaangetast.

 

5. Garantie

5.1 De garantierechten van de Koper veronderstellen dat hij de geleverde goederen naar behoren op gebreken controleert overeenkomstig de wettelijke regeling in § 377 HGB (Duits Wetboek van Koophandel) en ons direct, binnen 24 uur, op de hoogte brengt van eventuele herkenbare gebreken. De gebreken moeten ten minste schriftelijk worden meegedeeld.

5.2 Indien de Koper zijn verplichting om gebreken te melden naar behoren is nagekomen, heeft hij in geval van een gebrek recht op de wettelijke garantierechten, op voorwaarde dat de keuze van de wijze van nakoming achteraf bij ons ligt en aan-spraken op schadevergoeding slechts bestaan in het kader van punt 6.

5.3 Vorderingen wegens gebreken verjaren één jaar na de levering van de goederen. Onverminderd het bovenstaande geldt de wettelijke garantietermijn van twee jaar voor schadeclaims die gebaseerd zijn op opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim of letsel aan leven, lichaam of gezondheid door schuld. De wettelijke bepalingen betreffende de verjaring in geval van regres van de Leverancier (regres van de ondernemer) blijven onverlet.

 

6. Aansprakelijkheid

6.1 Wij zijn aansprakelijk in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, indien de Koper schadeclaims doet gelden die berusten op opzet of grove nalatigheid, met inbegrip van opzet of grove nalatigheid van onze wettelijke vertegenwoordigers, werknemers of andere plaatsvervangers of een opzettelijke schending van een wezenlijke contractuele verplichting. Wezenlijke contractuele plichten zijn deze waarvan de nakoming noodzakelijk is om het doel van de overeenkomst te bereiken en op de nakoming waarvan de Koper regelmatig vertrouwt en mag vertrouwen. In-dien ons geen opzet of grove nalatigheid ten laste kan worden gelegd, is onze aansprakelijkheid voor schade in voornoemde gevallen beperkt tot de voorzienbare schade die vastgelegd is in de overeenkomst.

6.2 De aansprakelijkheid voor letsel aan leven, lichaam of gezondheid door schuld blijft onaangetast door de bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen; dit geldt ook voor de dwingende aansprakelijkheid krachtens de Wet Productaansprakelijkheid.

6.3 Tenzij hierboven anders is bepaald, is de aansprakelijkheid voor schadevergoeding uitgesloten, ongeacht de juridische aard van de ingediende vordering. Voor aansprakelijkheid ten gevolge van vertraging geldt de beperking van de aansprakelijkheid volgens punt 4.5.

6.4 De bovenstaande bepalingen zijn van overeenkomstige toepassing, indien de Koper in plaats van een vordering tot schadevergoeding de vergoeding van tevergeefse uitgaven vordert in de plaats van de nakoming.

 

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Wij behouden ons de eigendom van het aangekochte product voor tot wanneer alle betalingen die voortvloeien uit de zakelijke relatie met de Koper zijn ontvangen. Indien tussen de Koper en ons een rekening-courantverhouding bestaat, geldt het eigendomsvoorbehoud ook voor het desbetreffende erkende of causale saldo.

7.2 De Koper is niet gerechtigd de goederen onder eigendomsvoorbehoud in pand te geven of aan derden tot zekerheid over te dragen. In geval van inbeslagneming of andere interventies door derden, dient de Koper ons hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen. Voor zover de derde niet in staat is ons de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden die wij hebben moeten maken om de interventie af te wenden, is de Koper aansprakelijk voor de door ons geleden verliezen.

7.3 De Koper is gerechtigd het aangekochte product in het kader van de normale bedrijfsuitoefening door te verkopen; hij draagt hierbij echter alle vorderingen voor het eindbedrag van de factuur (inclusief BTW) van onze vordering, die hem toekomen uit de doorverkoop aan zijn afnemers of derden, aan ons over. De Koper blijft ook na de overdracht gemachtigd deze vordering te innen. De bevoegdheid die wij hebben om de vordering zelf te innen, blijft hierdoor onaangetast. Wij verbinden ons er echter toe de vordering niet te innen zolang de Koper zijn betalingsver-plichtingen die voortvloeien uit de ontvangen inkomsten nakomt en er geen aanvraag is ingediend om een insolventieprocedure betreffende zijn activa te openen. Indien deze voorwaarden niet meer bestaan, kunnen wij eisen dat de Koper ons op de hoogte brengt van de overgedragen vorderingen en hun schuldenaars, alle informatie verstrekt die nodig is voor de inning, de relevante documenten overhandigt en de overdracht bekendmaakt aan de schuldenaars.

7.4 Worden de zaken onder eigendomsvoorbehoud door de Koper verwerkt, dan wordt overeengekomen dat de verwerking voor ons als producent geschiedt en dat wij de directe eigendom of - indien de verwerking geschiedt met materiaal van meerdere eigenaren of de waarde van de verwerkte zaak hoger is dan de waarde van de zaak onder eigendomsvoorbehoud - de mede-eigendom van de nieuw ontstane zaak verwerven in de verhouding van de factuurwaarde van de zaak onder eigendomsvoorbehoud tot de factuurwaarde van de nieuw ontstane zaak. De Koper zal de nieuwe zaak voor ons bewaren.

7.5 Indien de zaken onder eigendomsvoorbehoud met andere zaken tot een homogene zaak worden verenigd dan wel onscheidbaar worden gemengd of vermengd en indien één van de andere zaken als hoofdzaak moet worden aangemerkt, draagt de Koper aan ons de mede-eigendom van de homogene zaak of van de totale hoeveelheid over in de verhouding van de factuurwaarde van de zaak onder eigendomsvoorbehoud tot de factuurwaarde van de andere gemengde of vermengde zaken.

7.6 Wij verplichten ons ertoe de bestaande zekerheden op verzoek van de Koper vrij te geven, voor zover de realiseerbare waarde van de zekerheden de te waarborgen vorderingen met meer dan 10% overschrijdt; de keuze van de vrij te geven zekerheden ligt bij ons.

 

8. Rechtskeuze en bevoegde rechtbank

8.1 Indien de Koper een koopman, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is, is de bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit en verband houden met de overeenkomst, onze maatschappelijke zetel. Voor de Koper geldt uitsluitend deze bevoegde rechtbank. We hebben echter ook het recht om de Koper te dagvaarden op zijn algemene bevoegde rechtbank.

8.2 Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

8.3 Indien een bepaling van de AV onvolledig/onuitvoerbaar blijkt te zijn onder het toepasselijk recht, zal hierdoor de geldigheid van de overige bepalingen niet worden aangetast.

Stand: december 2020