GEGEVENSBESCHERMINGSVERKLARING

I. Algemene informatie over gegevensbescherming

1.1 Opmerking over de verantwoordelijke instantie:

Eggy Food GmbH & Co. KG

Hörster Wall 1

D-49439  Lohne

Wij hechten bijzonder veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de voorschriften inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Europese Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming (EU-AVG) en de Duitse federale wet inzake gegevensbescherming (BDSG-neu).

De volgende informatie geeft een overzicht van het type, de omvang en het doel van het verzamelen, verwerken en doorgeven van persoonsgegevens, alsmede de veiligheidsmaatregelen die worden getroffen om deze gegevens te beschermen.

Persoonsgegevens zijn individuele gegevens over persoonlijke of feitelijke omstandigheden van een bepaalde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals uw naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres en IP-adres.

1.2 Rechtsgrondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens

 • Voor zover wij voor de verwerking van persoonsgegevens de toestemming van de betrokkene verkrijgen, dient art. 6, lid 1, letter a EU-AVG als rechtsgrondslag. U kunt deze verwerking voor de toekomst te allen tijde herroepen in overeenstemming met art. 7, lid 3 EU-AVG.
 • Bij de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, dient art. 6, lid 1, letter b EU-AVG als rechtsgrondslag.
 • Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke verplichting waaraan ons bedrijf is onderworpen, dient art. 6, lid 1, letter c EU-AVG als rechtsgrondslag.
 • Als de verwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of een derde te beschermen en de belangen, grondrechten en vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen, dient art. 6, lid 1, letter f EU-AVG als rechtsgrondslag voor de verwerking. In dit geval heeft u het recht om bezwaar te maken overeenkomstig art. 21 EU-AVG

1.3 Verwijdering van gegevens en bewaartermijn

Persoonsgegevens worden gewist zodra het doel van de opslag niet langer van toepassing is. Daarnaast kan opslag plaatsvinden indien dit is voorzien door wettelijk voorgeschreven bewaarplichten waaraan ons bedrijf is onderworpen (bv. boekhoudkundige of fiscale bewaartermijnen tot 10 jaar volgens AO en HGB).

1.4 Uw rechten

Op schriftelijk verzoek zullen wij u overeenkomstig art. 15 EU-AVG overeenkomstig onze wettelijke verplichting krachtens art. 12 EU-AVG meedelen of en welke van uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt of opgeslagen. Verder heeft u het recht om onjuiste gegevens te laten corrigeren overeenkomstig art. 16 EU-AVG, het recht op gegevensportabiliteit overeenkomstig art. 20 EU-AVG, het recht op blokkering en verwijdering van uw persoonsgegevens overeenkomstig art. 17 EU-AVG - mits er geen wettelijke bewaarplicht bestaat - alsmede het recht om de verwerking te beperken overeenkomstig art. 18 EU-AVG. Daarnaast heeft u het recht om contact op te nemen met de bevoegde toezichthoudende autoriteit in overeenstemming met art. 77 EU-AVG.

DAARNAAST HEEFT U HET RECHT VAN BEZWAAR VOLGENS ART. 21 EU-AVG, MITS DE VERWERKING VERBAND HOUDT MET GERECHTVAARDIGDE BELANGEN OP GROND VAN ART. 6, LID 1, LETTER F EU-AVG.

Als u ons toestemming hebt gegeven om uw gegevens te verwerken, kunt u deze toestemming voor de toekomst uiteraard te allen tijde intrekken overeenkomstig artikel 7, lid 3 van de EU-AVG.

Als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming, die u ook ter beschikking staat bij verzoeken om informatie, suggesties of klachten.  

Functionaris voor gegevensbescherming van

Eggy Food GmbH & Co. KG

Höster Wall 1

D-49439 Neuenkirchen-Vörden

E-mail: datenschutz@eggyfood.de

1.5 Wijziging van ons privacybeleid

Om ervoor te zorgen dat ons privacybeleid altijd voldoet aan de actuele wettelijke vereisten, behouden wij ons het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen. Dit geldt ook wanneer het privacybeleid moet worden aangepast wegens nieuwe of herziene diensten, bijvoorbeeld nieuwe diensten.

Versie: 2022

II. Privacybeleid website

2.1 Terbeschikkingstelling van de website

Gebruik van hostingdiensten

Onze website wordt gehost op servers in de EU door een hostingdienst in het kader van een opdrachtverwerking als bedoeld in art. 28 EU-AVG. De hostingdienst kan toegang hebben tot persoonsgegevens van onze gebruikers in het kader van zijn diensten, in het bijzonder tot technische gegevens die worden gegenereerd in het kader van de technische communicatie tussen u en onze website (bijvoorbeeld serverlogbestanden). Hij mag ze niet voor zijn eigen doeleinden gebruiken. Het gebruik van een hostingdienstverlener is gebaseerd op onze legitieme belangen overeenkomstig art. 6, lid 1, letter f EU-AVG voor de levering van infrastructuur- en platformdiensten, rekencapaciteit, e-mailverzending en beveiligingsdiensten.

Serverlogbestanden

Wanneer u onze website bezoekt of onze diensten gebruikt, stuurt het apparaat waarmee u de pagina opent automatisch loggegevens (verbindingsgegevens) naar onze server. De betreffende informatie bestaat uit:

 • type en versie van de browser die u gebruikt,
 • type en versie van het besturingssysteem dat u gebruikt,
 • referrer-URL van de pagina van waaruit u onze website hebt bereikt,
 • datum en tijdstip van toegang tot onze website,
 • naam van de subpagina's die u hebt bezocht,
 • IP-adres van uw computersysteem,
 • hoeveelheid gegevens die telkens wordt verzonden.

De verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor statistische evaluaties ten behoeve van de werking, de veiligheid en de optimalisering van het aanbod. Om veiligheidsredenen behouden wij ons echter het recht voor de loggegevens achteraf te controleren als er op basis van concrete aanwijzingen een gerechtvaardigd vermoeden van onrechtmatig gebruik bestaat. De gegevens worden niet langer bewaard dan voor dit doel noodzakelijk is. Deze verzameling is gebaseerd op onze legitieme belangen overeenkomstig art. 6, lid 1, letter f EU-AVG.

Cookies

Wij gebruiken voor sommige onderdelen van de website zogenaamde cookies om de voorkeuren van bezoekers te herkennen en om de website optimaal en aantrekkelijk te kunnen inrichten. Dit maakt de navigatie gemakkelijker en vergroot de gebruiksvriendelijkheid van de website. De verwerking door cookies voor de technische beschikbaarstelling van de website vormt een rechtmatig belang overeenkomstig art. 6, lid 1, letter f EU-AVG / § 25 lid 2 van de Duitse wet inzake gegevensbescherming in de telecommunicatie en telemedia (TTDSG). Daarnaast is de rechtsgrondslag art. 6, lid 1, letter a EU-AVG of § 25 lid 1 TTDSG, indien wij uw toestemming nodig hebben voor het gebruik van cookies (bijv. voor marketing- of analysedoeleinden).

Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw browser automatisch aanmaakt en die op uw eindapparaat worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen. De meeste van de door ons gebruikte cookies worden aan het einde van de browsersessie weer verwijderd (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw computer en stellen ons in staat uw computer te herkennen bij uw volgende bezoek (zogenaamde permanente of cross-session cookies). Dankzij deze bestanden kunnen wij u bijvoorbeeld informatie op de pagina tonen die specifiek op uw interesses is afgestemd.

U kunt uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd. Dit maakt het gebruik van cookies voor u transparant. Als u het gebruik van cookies volledig uitsluit, is het mogelijk dat u bepaalde functies van deze website niet kunt gebruiken.

Veiligheid van uw gegevens

Wij gebruiken technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om de door u verstrekte gegevens adequaat te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegden. Daarom gebruiken wij SSL-codering voor de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals verzoeken die u ons als sitebeheerder stuurt. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in de browserregel. Als SSL-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen. Onze veiligheidsmaatregelen worden verder ontwikkeld volgens de stand van de techniek.

2.2 Contact

Als u contact met ons opneemt (bijv. via het contactformulier, e-mail, telefoon, sociale media), worden uw persoonsgegevens door ons opgeslagen en verwerkt voor de verwerking van de aanvraag en eventuele vervolgvragen overeenkomstig art. 6, lid 1, letter b EU-AVG (in het kader van precontractuele maatregelen) of overeenkomstig art. 6, lid 1, letter f EU-AVG (algemene vragen). Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De door u verstrekte gegevens blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, bezwaar maakt tegen de opslag ervan of het doel voor de opslag van de gegevens niet langer van toepassing is (d.w.z. nadat wij uw aanvraag hebben afgehandeld), mits dit niet in strijd is met wettelijke verplichtingen om gegevens te bewaren.

2.3 Analysetools

De hieronder genoemde en door ons gebruikte analysemaatregelen worden uitgevoerd op basis van art. 6, lid 1, letter a EU-AVG (toestemming). Met het gebruik van deze analysemaatregelen willen wij een op de behoeften afgestemd ontwerp en de voortdurende optimalisering van onze website waarborgen. Met behulp van de analysetools registreren wij gepseudonimiseerd het gebruik van onze website en evalueren dit ten behoeve van de optimalisering van ons aanbod.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst.

Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4 Ierland. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. Gegevens over gebruikers en activiteiten worden na 14 maanden automatisch gewist.

IP-anonimisering

Wij hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Dit betekent dat uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij het verdrag betreffende de Europese Economische Ruimte (EER-Overeenkomst) door Google wordt ingekort voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten op te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteiten en internetgebruik aan ons te leveren. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Browser plug-in / voorkomen van gegevensverzameling

U kunt het gebruik van cookies voorkomen door de betreffende instellingen van uw browser te kiezen, maar houd er rekening mee dat u dan mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) worden doorgegeven aan Google en dat deze gegevens door Google worden verwerkt, door de onder de volgende link beschikbare browser plug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Gegevensverwerking

Wij hebben met Google een overeenkomst inzake gegevensverwerking gesloten en voldoen volledig aan de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics.

Facebook Pixel

Deze website gebruikt de Facebook bezoekersactie pixel om conversies te meten. De verstrekker van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook worden de verzamelde gegevens echter ook doorgegeven aan de VS en andere derde landen.

Hiermee kan het gedrag van paginabezoekers worden gevolgd nadat zij door een klik op een Facebook-advertentie zijn doorverwezen naar de website van de aanbieder. Hierdoor kan de doeltreffendheid van de Facebook-advertenties worden geëvalueerd voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en kunnen toekomstige reclamemaatregelen worden geoptimaliseerd.

De verzamelde gegevens zijn voor ons als beheerder van deze website anoniem, wij kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het desbetreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken in overeenstemming met het beleid van Facebook inzake gegevensgebruik. Hierdoor kan Facebook zowel op Facebook-pagina's als buiten Facebook advertenties plaatsen. Dit gebruik van de gegevens kan door ons als beheerder van de site niet worden beïnvloed.

Het gebruik van Facebook Pixel is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f EU DS-GVO. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij doeltreffende reclamemaatregelen, waaronder sociale media. Er wordt passende toestemming gevraagd voor de verwerking van uw gegevens (bv. toestemming om cookies op te slaan). Deze verwerking vindt uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1 letter a EU DS-GVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer informatie over de bescherming van uw privacy vindt u in de informatie over gegevensbescherming van Facebook: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

U kunt ook de remarketingfunctie "Custom Audiences" uitschakelen in de instellingen voor advertenties op https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Hiervoor moet je ingelogd zijn op Facebook.

Als u geen Facebook-account hebt, kunt u de op gebruik gebaseerde reclame van Facebook uitschakelen op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

2.4 Inhoud en diensten van derden

Op grond van ons gerechtvaardigd belang overeenkomstig art. 6, lid 1, letter f EU-AVG worden inhoud, diensten en prestaties van andere aanbieders die ons aanbod aanvullen, in ons online aanbod geïntegreerd. Met het gebruik van de volgende diensten willen wij zorgen voor een op de behoeften afgestemd ontwerp en de voortdurende optimalisering van onze website. Indien wij uw toestemming vragen voor het gebruik van deze diensten, is de rechtsgrondslag art. 6, lid 1, letter a EU-AVG.

Google Maps

Wij gebruiken de kaartendienst Google Maps op onze website om kaarten weer te geven. Google Maps wordt beheerd door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4 Ierland. Daarbij wordt informatie over het gebruik van onze website doorgegeven aan de server van Google. Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van ons online aanbod en het eenvoudig vinden van de door ons op de website aangegeven locaties.

Alle details vindt u in het gegevensbeschermingscentrum op google.de: Transparantie en keuzemogelijkheden http://www.google.de/intl/de/privacy/ en voorschriften inzake gegevensbescherming http://www.google.de/intl/de/privacy/privacy-policy.html.

YouTube

Video's van het YouTube-platform zijn ingesloten op onze website. YouTube is een dienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4 Ierland. De integratie van de video's op onze website vindt plaats in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Het domein wordt vervangen door het officiële YouTube nocookie domein. Bij gebruik van deze variant wordt informatie over bezoekers van de website alleen opgeslagen wanneer de video wordt afgespeeld. Zoals de meeste websites gebruikt YouTube echter ook cookies om informatie te verzamelen over de bezoekers van hun website. YouTube gebruikt deze onder meer om videostatistieken te verzamelen, fraude te voorkomen en de gebruikerservaring te verbeteren.

Voor meer informatie over het privacybeleid van YouTube, zie hun privacybeleid op: http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen.

Links naar websites van derden

Op basis van ons gerechtvaardigd belang kan het gebeuren dat in dit online aanbod links worden geïntegreerd naar andere aanbieders die ons aanbod aanvullen. Bij toegang tot webpagina's waarnaar op deze website wordt verwezen, kan opnieuw om informatie worden gevraagd, zoals naam, IP-adres, browsereigenschappen, enz. Dit privacybeleid regelt niet de verzameling, de overdracht of de behandeling van persoonsgegevens door derden. Gelieve in dit verband kennis te nemen van de specifieke verklaringen inzake gegevensbescherming van de afzonderlijke derde aanbieders en dienstverleners waarvan wij de links op onze website vermelden.

2.5 Social Media

Wij onderhouden publiek toegankelijke online aanwezigheid in sociale netwerken voor communicatie met de klanten en belangstellenden die daar actief zijn, alsmede voor de presentatie van onze diensten.

Wij wijzen erop dat gebruikersgegevens buiten de Europese Unie kunnen worden verwerkt. Voorts worden gebruikersgegevens gewoonlijk verwerkt voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Voor zover wij weten, gebruiken de aanbieders ook cookies die uw gebruiksgedrag opslaan (ook op verschillende eindapparaten). Hierdoor kan gerichte reclame worden afgespeeld in het kader van het eigen platform van de aanbieder en op sites van derden.

De verwerking van persoonsgegevens van gebruikers is gebaseerd op onze legitieme belangen om gebruikers effectief te informeren en met gebruikers te communiceren overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f). EU DS-GVO. Indien de gebruikers door de respectieve aanbieders van de platforms om toestemming voor gegevensverwerking wordt gevraagd of indien de gebruiker vrijwillig informatie naar onze online-aanwezigheden stuurt, is de rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6, lid 1, letter a, EU-DS-GVO in combinatie met art. 7 EU-DS-GVO. Indien deze informatie contractrelevante inhoud bevat, is de rechtsgrondslag artikel 6, lid 1, onder b), van de EU-gegevensbeschermingsverordening.

Voor een gedetailleerde beschrijving van de desbetreffende verwerking en de opt-out mogelijkheden verwijzen wij u naar de informatie van de onderstaande aanbieders.

Wat betreft verzoeken om informatie en het doen gelden van gebruikersrechten, wijzen wij erop dat deze het best bij de aanbieders kunnen worden gedaan. Alleen de aanbieders hebben toegang tot de gegevens van de gebruikers en kunnen passende maatregelen nemen en rechtstreeks informatie verstrekken. Als je nog steeds hulp nodig hebt, kun je contact met ons opnemen.

- Facebook: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland, privacybeleid: https://www.facebook.com/about/privacy/, opt-out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

- Instagram: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Privacybeleid/Opt-Out: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

- YouTube: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Privacybeleid/Opt-Out: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.

Facebook en Instagram (Meta)

Wanneer u interactie heeft met onze social media pagina's op Facebook en Instagram (commentaar geven, posts liken of ons een bericht sturen), worden uw gegevens door ons opgeslagen. Deze sociale netwerken worden beheerd door Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland (vandaar: Meta).

Bij de exploitatie van een bedrijfsprofiel op deze kanalen is het een gezamenlijke verantwoordelijkheid volgens het gegevensbeschermingsrecht overeenkomstig art. 26 EU DS-GVO Meta en ons bedrijf. Dienovereenkomstig hebben wij een overeenkomst gesloten met Meta waarin de respectieve verplichtingen onder de EU GDPR zijn vastgelegd: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Meta verschaft de profielbeheerders statistieken en inzichten in het soort acties van onze profielbezoekers ("page insights"). Wij hebben geen invloed op het feit dat deze gegevens door Meta worden verzameld. Volgens Meta worden deze gegevens alleen anoniem aan ons verstrekt, zodat de gebruiker niet uit de informatie kan worden geïdentificeerd.

Persoonsgegevens worden gewist zodra het doel van de opslag ervan niet langer van toepassing is. Ze kunnen ook worden opgeslagen indien dit vereist is door wettelijke bewaarplichten waaraan ons bedrijf is onderworpen.

Houd er rekening mee dat wanneer u onze Facebook- en Instagram-pagina gebruikt en opent, uw persoonsgegevens ook door de provider Meta worden verwerkt. Meta wordt geëxploiteerd door Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland, alsmede door het in de VS gevestigde moederbedrijf. Meta verwerkt uw gegevens naast de bovengenoemde verwerking voor analyse- en reclamedoeleinden. Naar ons beste weten gebruikt Meta ook cookies die uw gebruiksgedrag opslaan (ook op verschillende eindapparaten). Hierdoor kan Meta gerichte reclame weergeven op haar eigen platform en op sites van derden. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/, Instagram https://help.instagram.com/519522125107875. Facebook en Instagram bieden ook de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen bepaalde gegevensverwerkingen; informatie en opt-outmogelijkheden in dit verband zijn te vinden op: https://www.facebook.com/settings?tab=ads en https://www.instagram.com/accounts/privacy_and_security/. Houd er rekening mee dat volgens de Meta regelgeving inzake gegevensbescherming de gebruikersgegevens ook in de VS of andere derde landen worden verwerkt. Meta geeft gebruikersgegevens alleen door aan landen waarvoor een adequaatheidsbesluit is afgegeven door de Europese Commissie in overeenstemming met Art. 45 EU GDPR of op basis van passende garanties in overeenstemming met Art. 46 EU GDPR.

Met betrekking tot de gegevensverwerking via onze Facebook- en Instagram-pagina hebt u ook de mogelijkheid om uw rechten als betrokkene tegenover Meta te doen gelden. Meer informatie hierover is te vinden in het privacybeleid van Meta: https://www.facebook.com/about/privacy/.

2.6 Minderjarigen

Onze online diensten zijn over het algemeen gericht op meerderjarige personen. Persoonsgegevens van personen die de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt, mogen alleen aan ons ter beschikking worden gesteld als de uitdrukkelijke toestemming van de ouder of voogd is verkregen (art. 8 EU-AVG). Een verwerking zonder toestemming van de ouder of voogd is niet toegestaan. Wij behouden ons daarom het recht voor alle gegevens van minderjarigen te wissen, voor zover wij geen toestemming hebben van een ouder of voogd.

3. Informatie voor sollicitanten

3.1 Doel en rechtsgrondslag voor het verzamelen en verwerken van gegevens

Uw gegevens worden door ons verwerkt voor de behandeling van uw sollicitatie overeenkomstig art. 88 EU-AVG juncto § 26 BDSG-neu. Indien bijzondere categorieën van persoonsgegevens in de zin van artikel 9, lid 1 van de AVG vrijwillig worden verstrekt in het kader van de sollicitatieprocedure, wordt de verwerking ervan aanvullend uitgevoerd overeenkomstig art. 9, lid 2, letter b van de EU-AVG.

3.2 Ontvangers van uw gegevens

De ontvangers van uw gegevens zijn de afdelingen die betrokken zijn bij het personeelsproces (waaronder personeelszaken, managers en afdelingshoofden) van de verantwoordelijke bedrijfsunit. Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en niet zonder uw toestemming aan derden doorgegeven. Er is niet voorzien in een overdracht aan derde landen of internationale organisaties.

3.3 Opslag van uw gegevens

Uw sollicitatiegegevens worden 180 dagen nadat de functie is vervuld verwijderd. Als u ook geïnteresseerd bent in toekomstige vacatures, hebben wij uw schriftelijke toestemming nodig om uw sollicitatiedocumenten langer te bewaren. U kunt deze toestemming voor de toekomst te allen tijde intrekken in overeenstemming met art. 7, lid 3 EU_AVG. Stuur daartoe een e-mail met bijbehorend bericht naar het hierboven vermelde contactadres.

 

4. Informatie voor zakelijke partners

4.1 Doel en rechtsgrondslag voor het verzamelen en verwerken van gegevens

In eerste instantie dient de gegevensverwerking om de contractuele relatie tot stand te brengen, uit te voeren en te beëindigen. De primaire rechtsgrondslag hiervoor is art. 6, lid 1, letter b EU-AVG. Zonder dit soort gebruik van uw gegevens is de uitvoering van de zakelijke relatie tussen u en ons niet mogelijk.

Wij verwerken uw gegevens ook op basis van art. 6, lid 1, letter f EU-AVG om onze legitieme belangen of die van derden (bijv. overheidsinstanties) te beschermen. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn om de IT-beveiliging en IT-activiteiten te handhaven of voor bedrijfsbeheer, interne communicatie en andere administratieve doeleinden. U kunt bezwaar maken tegen deze verwerking door bijzondere redenen op te geven in overeenstemming met art. 21 EU-AVG.

Daarnaast verwerken wij uw gegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals wettelijke vereisten, commerciële en fiscale bewaarplichten of documentatieverplichtingen. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6, lid 1, letter c EU_AVG in combinatie met de nationaal geldende wetten.

In individuele gevallen kunnen wij uw gegevens ook verwerken op basis van de toestemming die u ons afzonderlijk hebt gegeven overeenkomstig art. 6, lid1, letter a, 7  EU-AVG (bijv. in het kader van het abonneren op onze nieuwsbrief of het publiceren van foto's en video's). U bent altijd vrij om te beslissen of u uw toestemming wilt geven. Als u eenmaal uw toestemming hebt gegeven, kunt u deze te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Gebruik hiervoor de link in de desbetreffende actie  of stuur het desbetreffende verzoek naar het hierboven vermelde contactadres.

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken voor een doel dat hierboven niet is vermeld, zullen wij u daarvan vooraf in kennis stellen. 

4.2 Ontvangers van uw gegevens

Binnen ons bedrijf ontvangen alleen die personen uw persoonsgegevens die deze nodig hebben om onze contractuele en wettelijke verplichtingen na te komen. Bovendien maken wij soms gebruik van verschillende dienstverleners om aan deze verplichtingen te voldoen, zodat het nodig kan zijn uw persoonsgegevens door te geven aan andere ontvangers buiten het bedrijf, voor zover dit noodzakelijk is om aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze derden kunnen bijvoorbeeld overheden, financiële instellingen, leveranciers, enz. zijn.

Voor de technische verwerking van uw gegevens doen wij soms een beroep op externe dienstverleners. Wij kunnen uw gegevens doorgeven en verwerken buiten het land waar u uw woonplaats/maatschappelijke zetel heeft of in een van de landen waar wij actief zijn. Deze kunnen zich ook buiten de Europese Economische Ruimte bevinden. Als wij persoonsgegevens doorgeven aan dienstverleners of bedrijven buiten de Europese Economische Ruimte (EER), vindt de doorgifte alleen plaats als het derde land door de Europese Commissie wordt aangemerkt als een land met een passend niveau van gegevensbescherming of als er andere passende garanties voor gegevensbescherming bestaan (bijvoorbeeld bindende interne bedrijfsvoorschriften voor gegevensbescherming of EU-standaardcontractbepalingen). Gedetailleerde informatie kan ook worden aangevraagd via bovenstaande contactgegevens.

4.3 Opslag van uw gegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens slechts zolang als nodig is voor bovengenoemde doeleinden. Na beëindiging van de contractuele relatie worden uw persoonsgegevens bewaard zolang wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Dit vloeit regelmatig voort uit wettelijke bewijs- en bewaarplichten, die onder meer zijn geregeld in het Duitse Wetboek van Koophandel en het Duitse Belastingwetboek. De bewaartermijnen lopen dan op tot tien jaar. Bovendien kunnen persoonsgegevens worden bewaard gedurende de periode waarin vorderingen tegen ons kunnen worden ingesteld (wettelijke verjaringstermijn van drie of maximaal dertig jaar).