GEGEVENSBESCHERMINGSVERKLARING

Gegevensbeschermingsverklaring

Wij zijn verheugd over uw bezoek aan onze webpagina's. Hierna willen wij u informeren over de behandeling van uw gegevens volgens art. 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gebruiksgegevens

Wanneer u onze webpagina's bezoekt, worden zogenaamde gebruiksgegevens tijdelijk op onze webserver opgeslagen voor statistische doeleinden om de kwaliteit van onze webpagina's te verbeteren. Volgende informatie wordt verzameld:

  • ​de pagina, vanwaar het bestand werd opgevraagd,
  • de naam van het bestand,
  • de datum en het uur van de opvraging,
  • de overgedragen hoeveelheid data,
  • de toegangsstatus (bestand overdragen, bestand niet gevonden),
  • de beschrijving van het type gebruikte webbrowser,
  • het IP-adres van de aanvragende computer, dat zodanig wordt ingekort dat er geen verband meer met de persoon tot stand kan worden gebracht.

Gegevensoverdracht aan derden

Wij geven uw gegevens in het kader van een orderverwerking volgens art. 28 AVG door aan dienstverleners die ons ondersteunen bij de werking van onze webpagina's en de daarmee verbonden processen. Onze dienstverleners zijn strikt gebonden aan instructies en zijn dienovereenkomstig contractueel jegens ons verplicht.

Gegevensoverdracht aan derde landen

In sommige gevallen geven wij persoonsgegevens door aan een derde land buiten de EU. Telkens hebben wij daarbij gezorgd voor een passend niveau van gegevensbescherming:

In het geval van Google Analytics (VS) vloeit een adequaat niveau van gegevensbescherming voort uit de overeenkomstige deelname aan de Privacy-Shield-overeenkomst (artikel 45, lid 1, AVG).

Opmerking over Google Analytics

Met behulp van Google Analytics creëren wij pseudonieme gebruiksprofielen om onze website af te stemmen op de behoeften. Google Analytics gebruikt cookies die op uw eindapparaat worden opgeslagen en door ons kunnen worden gelezen. Op die manier kunnen wij terugkerende bezoekers herkennen en als zodanig tellen. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 sub f AVG of § 15 lid 3 TMG en is van belang om te vernemen hoe vaak onze webpagina's door verschillende gebruikers zijn geraadpleegd.

De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Aangezien wij op deze website echter IP-anonimisering hebben geactiveerd, zal uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie vooraf door Google worden ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres worden doorgegeven aan een server van Google in de VS (een passend niveau van gegevensbescherming bestaat volgens art. 45, lid 1, AVG door de deelname van Google aan het Privacy Shield) en alleen daar worden ingekort. We hebben met Google Inc. (VS) bovendien een overeenkomst voor de orderverwerking volgens art. 28 van de AVG afgesloten. Dienovereenkomstig zal Google alle informatie uitsluitend gebruiken om het gebruik van onze website voor ons te evalueren en om rapporten over de website-activiteit op te stellen.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking. Gebruik hiervoor één van de volgende opties:

U kunt de opslag van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor passende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. U kunt bovendien voorkomen dat door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) aan Google worden doorgegeven en dat Google deze gegevens verwerkt door op onderstaande link de https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren.

U kunt ook voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst die het verzamelen van uw gegevens in de toekomst permanent verhindert wanneer u deze website bezoekt:

Klik hier om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door Google Analytics.

Contact met ons

U heeft de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via e-mail. Daarbij slaan wij uw naam en e-mailadres op, en ook alle informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt.

Als u ons een e-mail stuurt, stemt u ermee in dat de door u verstrekte gegevens elektronisch kunnen worden geregistreerd en opgeslagen. De rechtsgrondslag voor de verwerking is artikel 6, lid 1, lit. a, AVG. Wij zullen uw gegevens alleen gebruiken om uw aanvraag te verwerken. Uw toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken, bijv. per e-mail aan kontakt@yourdailyprotein.de

Gegevensbeveiliging

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen ongewenste toegang, nemen wij technische en organisatorische maatregelen. Wij gebruiken een encryptieprocedure op onze pagina's. Uw gegevens worden van uw computer naar onze server en vice versa verzonden via het internet met gebruikmaking van TLS-versleuteling. U kunt dit herkennen aan het feit dat het slotsymbool gesloten is in de statusbalk van uw browser en de adresregel begint met https://.

Uw rechten als gebruiker

Bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens hebt u bepaalde rechten:

Informatierecht (art. 15 van de AVG):

Voor zover wij gegevens over uw persoon verzamelen, hebt u recht op informatie over deze persoonsgegevens en op de in art. 15 AVG gedetailleerd opgesomde informatie.

Recht op correctie en verwijdering (art. 16 en 17 AVG):

U hebt het recht om te verzoeken dat onjuiste persoonsgegevens over u meteen worden gecorrigeerd en dat onvolledige persoonsgegevens over u eventueel worden aangevuld. U hebt ook het recht om te verzoeken dat uw persoonsgegevens onverwijld worden gewist, mits een van de in art. 17 AVG uitvoerig opgesomde redenen van toepassing is, bv. indien de gegevens niet langer nodig zijn voor de beoogde doeleinden.

Recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG):

U hebt het recht te verzoeken om de verwerking te beperken indien aan een van de in art. 18 AVG genoemde voorwaarden is voldaan, bijv. indien u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, voor de duur van een eventuele controle.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid (art. 20 AVG):

In bepaalde gevallen, die in artikel 20 van de AVG nader worden omschreven, heeft u het recht om de u betreffende persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en door de machine leesbaar formaat te ontvangen of om te verzoeken dat deze gegevens aan een derde worden doorgegeven.

Bezwaarrecht (art. 21 AVG):

Indien gegevens worden verzameld op grond van artikel 6, lid 1, lit. f (gegevensverwerking ter bescherming van legitieme belangen), hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking op grond van redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie. Wij zullen de persoonsgegevens dan niet langer verwerken, tenzij er aantoonbaar dwingende legitieme gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit:

Overeenkomstig art. 77 van de AVG heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, indien u van mening bent dat de verwerking van de u betreffende gegevens in strijd is met de voorschriften inzake gegevensbescherming. Het recht om een klacht in te dienen kan met name worden uitgeoefend bij een toezichthoudende autoriteit in de lidstaat van uw woonplaats, uw plaats van tewerkstelling of de plaats van de vermeende inbreuk.

Functionaris voor gegevensbescherming

Onze bedrijfsfunctionaris voor gegevensbescherming zal u graag informatie of suggesties verstrekken over het onderwerp gegevensbescherming:

U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming als volgt bereiken

Functionaris voor gegevensbescherming:
EGGY FOOD GmbH & Co. KG
Hörster Wall 1
49434 Neuenkirchen-Vörden
Telefoon: 05495 – 955 700
E-mail: datenschutz@eggyfood.de