Algemene aankoop- en bestelvoorwaarden
van EGGY FOOD GmbH & Co. KG

1. Toepassingsgebied

1.1 Deze inkoop- en bestelvoorwaarden zijn van toepassing op alle door N. n. gesloten overeenkomsten over de aankoop van goederen en het bestellen van diensten. Wij aanvaarden geen voorwaarden van de Leverancier of opdrachtnemer (hierna uni-form aangeduid als "Leverancier") die afwijken van of een aanvulling vormen op deze voorwaarden, tenzij wij uitdrukkelijk hebben ingestemd met de geldigheid ervan. De volgende voorwaarden zijn ook van toepassing indien wij de levering zonder voorbehoud aanvaarden in de wetenschap van tegenstrijdige of aanvullen-de voorwaarden van de Leverancier.

1.2 Deze aankoopvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op ondernemers, publiekrechtelijke rechtspersonen en publiekrechtelijke speciale fondsen.


2. Sluiting van de overeenkomst; verklaringen

2.1 Indien wij door onze bestelling een aanbod aan de Leverancier doen, kan de Leverancier dit aanbod schriftelijk aanvaarden binnen een week na ontvangst van de bestelling. Nadat deze termijn is verstreken, zijn wij niet meer aan het aanbod gebonden.

2.2 Alle afspraken die tussen ons en de Leverancier ter uitvoering van de overeenkomst worden gemaakt, worden volledig schriftelijk vastgelegd in de overeen-komst, inclusief deze Algemene Aankoop- en Bestelvoorwaarden. Onze werknemers zijn niet bevoegd mondelinge toezeggingen te doen die verder gaan dan of afwijken van de schriftelijke contractuele overeenkomst.

 

3. Prijzen en betalingsvoorwaarden

3.1 De contractueel overeengekomen prijs is bindend. De vermelde prijzen zijn inclusief de wettelijke belasting over de toegevoegde waarde, voor zover deze verschuldigd is en niet afzonderlijk wordt vermeld. Tenzij anders overeengekomen, is de prijs inclusief levering DDP lonen overeenkomstig de INCOTERMS 2020.

3.2 Tenzij anders overeengekomen, betalen wij binnen 14 dagen na de volledige levering of dienst en ontvangst van de factuur met een korting van 3% of binnen 30 dagen na de volledige dienst en ontvangst van de factuur. De aanvang van de betalingstermijnen is afhankelijk van een correcte facturering met vermelding van het door ons in de bestelling vermelde ordernummer. Facturen dienen in tweevoud bij ons te worden ingediend met alle bijbehorende documenten en gegevens.

3.3 Wij hebben het recht op verrekening en retentie voor zover de wet dat bepaalt.

 

4. Levering en risico-overdracht

4.1 Tenzij anders overeengekomen, moet de levering DDP lonen overeenkomstig INCOTERMS 2020 gebeuren. Het risico op toevallige teloorgang en toevallige verslechtering gaat pas op ons over bij de overhandiging van de goederen op de door ons aangegeven plaats van bestemming. De wettelijke bepalingen betreffende de risico-overdracht in geval van verzuim van aanvaarding blijven onverlet.

4.2 De ontvangst op de door ons aangegeven bestemming is bepalend voor de tijdigheid van de leveringen.

4.3 De Leverancier is verplicht ons onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen indien er zich omstandigheden voordoen of duidelijk worden, waaruit blijkt dat de overeengekomen lever- of uitvoeringstermijn niet kan worden nageleefd. De kennisge-ving ontslaat de Leverancier niet van zijn verplichting tot nakoming. Zijn aansprakelijkheid wegens verzuim blijft onaangetast.

4.4 Indien de Leverancier met de levering of dienst in gebreke blijft, hebben wij het recht een contractuele boete te eisen van 0,3% van de nettoprijs van de vertraagde levering of dienst per werkdag, maar niet meer dan een totaal van 5% van de nettoprijs van de vertraagde levering of dienst. Andere vorderingen en rechten blijven onaangetast. De contractuele boete wordt verrekend met een eventuele verdere eis tot schadevergoeding. De aanspraak op een contractuele boete blijft ondanks onvoorwaardelijke aanvaarding van de vertraagde dienst bestaan, mits deze uiterlijk op het tijdstip van volledige voldoening van de factuur geldend wordt gemaakt.

4.5 De Leverancier is verplicht het door ons genoemde ordernummer te vermelden op alle verzendingsdocumenten en leveringsbonnen. Bij een ontbrekende of onvolle-dige vermelding zijn we niet aansprakelijk voor hieruit voortvloeiende vertragingen bij de verwerking en de betaling van de koopsom.

 

5. Garantie voor gebreken

5.1 Bij ontvangst van de goederen zijn wij slechts verplicht de geleverde goederen op duidelijke, uiterlijk waarneembare gebreken (in het bijzonder herkenbare transportschade, verkeerde leveringen en verschillen in hoeveelheid) te controleren en deze onmiddellijk na levering te melden. Er wordt een nader onderzoek ingesteld zodra en voor zover dit in het kader van de normale bedrijfsuitoefening mogelijk is. Eventuele gebreken die bij een dergelijk onderzoek worden vastgesteld, zullen wij meteen melden. Hetzelfde geldt voor verborgen gebreken die tijdens het onderzoek niet konden worden vastgesteld en die door ons op een later tijdstip worden ont-dekt.

5.2 In geval van materiële gebreken of eigendomsgebreken hebben wij onbeperkt recht op de wettelijke garantieaanspraken. In het bijzonder hebben wij het recht om te eisen dat ofwel het gebrek wordt verholpen of de geleverde goederen zoals vastgelegd in de overeenkomst worden vervangen. Indien de Leverancier zijn verplichting tot aanvullende nakoming niet binnen een door ons gestelde termijn nakomt, indien de aanvullende nakoming mislukt of indien deze onredelijk of onmogelijk is, hebben wij het recht volgens de wettelijke bepalingen om schadevergoeding te vorderen en/of ons uit de overeenkomst terug te trekken of de koopprijs te verlagen.

5.3 De verjaringstermijn voor garantieclaims is 36 maanden vanaf de levering. De wettelijke bepalingen betreffende de verjaring in geval van regres van de Leverancier blijven onverlet.

5.4 De verjaringstermijnen voor garantieaanspraken worden door een schriftelijke ingebrekestelling van ons opgeschort, zolang de Leverancier de aanspraak niet heeft afgewezen. De wettelijke bepalingen betreffende de opschorting van de verjaring blijven verder onaangetast.

 

6. Geheimhouding

6.1 De Leverancier verbindt zich ertoe alle bedrijfsgeheimen en andere informatie betreffende onze bedrijfsvoering waarvan hij in het kader van de zakelijke relatie op de hoogte wordt gebracht en aan de geheimhouding waarvan hij een rechtmatig belang heeft (hierna uniform "vertrouwelijke informatie" genoemd), vertrouwelijk te behandelen, deze informatie uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de met ons gesloten overeenkomst en deze informatie zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming niet aan derden ter beschikking te stellen.

6.2 De Leverancier zal vertrouwelijke informatie alleen meedelen aan die werknemers die daarvan kennis moeten nemen om de tussen de partijen gesloten overeenkomst uit te voeren en hij zal de bekendmaking beperken tot wat voor dit doeleinde noodzakelijk is. De Leverancier is slechts gerechtigd dergelijke informatie openbaar te maken indien de werknemers in dezelfde mate zoals de Leverancier aan geheimhouding zijn gebonden. Bewijs hiervan moet op verzoek aan ons worden voorgelegd.

6.3 De vereisten van cijfer 6.2 zijn mutatis mutandis van toepassing op de bekendma-king aan onderaannemers en toeleveranciers. De vereiste toestemming overeenkomstig paragraaf 6.1 blijft onverlet.

6.4 Er bestaat geen verplichting tot geheimhouding indien en voor zover de verkregen informatie

  • a) algemeen bekend of publiekelijk beschikbaar is geworden zonder dat deze vertrouwelijkheidsclausule werd geschonden;
  •  
  • b) reeds in het bezit van de Leverancier was op het tijdstip van de bekendmaking, zonder dat daarbij de vertrouwelijkheidsverplichtingen werden geschonden, of hij deze, na bekendmaking, rechtmatig van een derde heeft verkregen, zonder dat daarbij de vertrouwelijkheidsverplichtingen werden geschonden;
  •  
  • c) op basis van wettelijke bepalingen of een administratief of rechterlijk bevel verplicht openbaar moet worden gemaakt.
  •  

7. Product- en producentaansprakelijkheid - vrijstelling - aansprakelijk-heidsverzekering

7.1 De Leverancier is verplicht ons te vrijwaren tegen aanspraken van derden op schadevergoeding voor een lichamelijk letsel of materiële schade, die berusten op een gebrek in het door de Leverancier geleverde product, dat binnen de sfeer van de controle en organisatie van de Leverancier ligt en waarvoor de leverancier zelf jegens derden aansprakelijk is.

7.2 In het kader van zijn aansprakelijkheid zoals bedoeld in punt 7.1 is de Leverancier tevens gehouden tot vergoeding van alle kosten die voortvloeien uit of verband houden met een terugroepactie. Wij zullen de Leverancier - voor zover mogelijk en redelijk - informeren over de inhoud en de reikwijdte van de uit te voeren terugroepacties en hem in de gelegenheid stellen om opmerkingen kenbaar te maken. Andere rechtsvorderingen blijven onaangetast.

7.3 De Leverancier verbindt zich ertoe een productaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten met een verzekerd bedrag van ten minste 10 miljoen euro per lichamelijk letsel/ materiële schade, inclusief terugroepingskosten. Indien wij aanspraak kunnen maken op verdere schadeclaims, blijven deze onverminderd van kracht. De Leverancier is verplicht ons op verzoek een bewijs van de verzekering te verstrekken.

 

8. Compliance; milieubescherming

De Leverancier verbindt zich ertoe alle wettelijke bepalingen en voorschriften na te leven die op hem van toepassing zijn in het kader van de levering of de verrichting van diensten. Dit geldt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, voor wetten en voorschriften die bedoeld zijn om het milieu te beschermen.

 

9. Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

9.1 De bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit en verband houden met de tussen ons en de Leverancier gesloten overeenkomst is onze maatschappelijke zetel. Voor de leverancier geldt uitsluitend deze overeenkomst inzake de bevoegde rechtbank. Als alternatief hebben wij ook het recht om een vordering in te stellen tegen de Leverancier in het algemene rechtsgebied van de Leverancier.

9.2 Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken..

9.3 Indien een bepaling van de AV onvolledig/onuitvoerbaar blijkt te zijn conform het toepasselijk recht, zal hierdoor de geldigheid van de overige bepalingen niet worden aangetast.

Stand december 2020